-->
LINE
連絡電話
首頁 > 產品介紹  > 齒顎矯正牙材  > Carriere Motion
產品介紹
Carriere Motion ClassII & ClassIII Appliances
編 號 | 07-424-

衛署醫器輸壹字第009318號

美國 Henry Schein

搭配隱形矯正裝置 可快速解決Class II及Class III不正咬合

更多影片介紹請點選下方 :

加入收藏 聯絡我們 推薦商品

   Carriere Motion ClassII 介紹

4

   Carriere Motion ClassII 黏法

   Carriere Motion ClassIII 介紹

1

   Carriere Motion ClassIII 黏法